Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piaski nr XXIII/132/2012 z dnia 16 października 2012 w sprawie utworzenia spółki komunalnej został utworzony: Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji zadań własnych gminy (z dotychczasowego referatu komunalnego Urzędu Gminy).

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000444905 w dniu 19.12.2012 r.
NIP 6961876742
REGON 302307041Zarząd

Paweł Wujek – Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Teresa Andrzejewska –Przewodniczący RN
Maria Nowakowska – Zastępca Przewodniczącego RN
Artur Andrzejewski- Sekretarz RNZgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Piaski. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Piaski.Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie:

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk komunalnych,

2. Budowy, utrzymania i remontów gminnych dróg, ulic, chodników, mostów, placów

3. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

4. Dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,

5. Ochrony przeciwpowodziowej, utrzymania i eksploatacji kolektorów deszczowych i urządzeń melioracyjnych,

6. Targowisk,

7. Ochrony zwierząt,

8. Zieleni gminnej i zadrzewień,

9. Prac remontowo- budowlanych w obiektach gminnych.