Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
Aktualności Cennik Informacje o zakładzie Dokumenty Kontakt

Komunikat w sprawie instalacji sanitarnej


Zdjęcie: Komunikat w sprawie instalacji sanitarnej


W związku z powtarzającymi się niedrożnościami instalacji sanitarnej w miejscowości Piaski spowodowanymi wprowadzaniem do niej odpadów stałych m.in.: tkanin, tekstyliów, itp.
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. przypomina o prawidłowym użytkowaniu instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 9. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków :
„Art. 9.
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu urządzeń kanalizacji sanitarnej np. wprowadzania wody opadowej, ścinków tekstyliów, szkła, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt będziemy zobowiązani nałożyć kary zgodne z Ustawą.
Adres
Mapka dojazdu


BIP

ZUK PIASKI